ASSOCIATION D'ETUDIANTS SLOVAQUES A GENEVE

Pavillon slovaque
Pavillon Slovaque

Asociácia | Štúdium | Ubytovanie | Práca | Zdravie | Cestovanie | Kontakt

 

Študovať na Ženevskej univerzite

Informácie, ktoré sa nachádzajú na tejto stránke, pochádzajú z webových stránok ženevskej univerzity. Sú tu zverejnené len základné informácie, podrobnejšie je možné nájsť na stránkach "Division administrative et sociale des étudiants".

Fakulty, inštitúty, školy

Ženevská univerzita zahŕňa sedem fakúlt, inštitút architektúry a školu pre preklad a interpretáciu:

Podmienky na prijatie

Imatrikulácia je provolenie, ktoré poskytuje univerzita študentom, aby sa mohli zapísať na fakultu s cieľom študovať rozličné predmety, zúčastňoať sa seminárov a praktických cvičení potrebných na získanie univerzitného titulu.

Brožúrka "Podmienky na imatrikuláciu 2005 - 2006" (vo francúzštine) podáva informácie o všeobecných podmienkach pre imatrikuláciu a podmienky pre jednotlivé štáty. Poskytuje taktiež potrebné informácie vzťahujúce sa na skúšky pre držiteľov cudzineckých diplomov, na skúšky z francúzštiny pre osoby, pre ktoré nie je francúzština materinským jazykom, na osobitné požiadavky jednotlivých fakúlt, škôl, inštitútov.
Podmienky na imatrikuláciu pre Slovenskú republiku sú nasledovné: vysvedčenie o maturitnej skúške, rozhodnutie o prijatí na vysokú školu na Slovensku v rovnakom odbore, ktorý chce študent študovať na Ženevskej univerzite. Rozhodnutie o pirjatí alebo štúdium iného odboru môže byť nahradené Friburgskými skúškami (examen de Fribourg)

Brožúrky a formuláre

Otvorená Univerzita -zoznam všetkých formácií, ktoré poskytuje univerzita
Podmienky na imatrikuláciu 2005 - 2006 - všeobecné podmienky a tituly potrebné na prijatie podľa jedontlivých štátov, formality a lehoty, ktoré musia byť dodržané
Formulár pre žiadosť o imatrikuláciu - musí byť vyplnený podľa sprevádzajúcich inštrukcií, aby mohla byť kandidatúra vzaná do úvahy
Formulár pre žiadosť o ekvivalencie - musí byť vyplnený v prípade, ak ste študovali na univerzite
Praktický sprievodca pre študenta - formality, adresy, lehoty, veci, ktoré sa musia a nesmú robit
Univerzitné poplatky - ako požiadať o zníženie poplatku?

Dôležité informácie

Nasledovné informácie sa vzťahujú na rok 2005-2006.

Lehota na požiadanie na prijatie je 1. jún (okrem niekoľkých výnimiek), aj keď kandidát na imatrikuláciu nevlastní všetky potrebné dokumenty na prijatie (napr. rozhodnutie o prijatí na vysokú školu). V takomto prípade to oznámi Administratívnemu oddeleniu pre študentov a zašle chýbajúce dokumenty po ich obdržaní.

Je v kandidátovom záujme, aby odovzdal všetky potrebné dokumenty, v opačnom prípade nebude jeho žiadosť vzatá na vedomie.

Študenti môžu požiadať o ekvivaleniu predchádzjúceho univerzitného štúdia. Je potrebné vyplniť formulár pre žiadosť o ekvivalencie.

Pre kandidátov, ktorý neskladali Friburgské skúšky, alebo neabsolvovali stredoškolské štúdium vo francúzsky hovoriacich krajinách, musia zložiť skúšku z francúzštiny pred začatím štúdia (začiatkom októbra).

Študenti s cudzineckým stredoškolským alebo vysokoškolským titulom musia zaplatiť zápisný poplatok vo výške 65.- CHF. Potrvrdenie o zaplatení musí byť odovzdané spolu so žiadosťou o imatrikuláciu. Tento poplatok bude odčítaný neskôor z unierzitného poplatku. Ak potvrdenie o zaplatení nie je odovzdané spolu so žiadosťou, kandidatúra nebude vzatá do úvahy.

Univerzitné poplatky sú vo výške 500.- CHF na semester. Študenti môžu požiadať o exoneráciu poplatkov, ak sa nachádzajú v ťažkej finančnej situácii (napr. ak rodičia študenta zostali v rodnej krajine a nemajú dostačujúci príjem). Žiadosť musí byť odovzdaná do konca novembra.

Postup pre imatrikuláciu

  1. informovať sa - prečítať dôkladne brožúrku "Podmienky na imatrickuláciu" (všeobecnú časť a časť týkajúcu sa krajiny)
  2. vyplniť formulár "Žiadosť o imatrikuláciu" - vo dvoch exemplároch
  3. pripojiť k žiadosti všetky potrebné dokumenty: maturitné vysvedčenie, rozhodnutie o prijatí na vysokú školu, potvrdenie o zaplatení zapísného poplatku, žiadosť o ekvivalencie a podobne. Dokumenty musia byť preložené do cudzieho jazyka
  4. zaslať dokumenty do 1. júna (okrem niektorých výnimiek). Kandidátovi bude zaslané potvrdenie o prevzatých dokumentoch a niekoľko týždňov neskôr rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí.
  5. zložiť vstupnú skúšku z francúzštiny a imatrikulovať sa, predložiť prípadne originál dokumentu o moturitnej skúške

Skúška z francúzštiny

Pre vstup na Ženevskú univerzitu je potrebné mať solidné základy z francúzskeho jazyka. Držitelia diplomov z francúzštiny (napr. DELF II, DALF) a certifikátu z letného kurzu francúzštiny na Ženevskej univerzite môžu byť oslobodení z tejto skúšky.
Podrobnejšie informácie

Univerzitné poplatky

Univerzitné poplatky sú vo výške 500.-- CHF na semester. Študent môže požiadať o ich zníženie.

Letné kurzy/kurzy francúzštiny

Tieto kurzy sú určené pre študentov nad 17 rokov, ktorí nemajú francúzštinu ako materinský jazyk, a ktorí majú záujem sa zdokonalíť vo francúzskom jazyku. Záujemci sú rozdelení do viacerých skupín podľa vedomostného stupňa. Nevyžaduje sa žiadny diplom.
Podrobnejšie informácie

Kurz jazyka, civilizácie a literatúry
Fonetika, štylistika, čítanie tlače. Dĺžka kurzu: 3 týždne (4 rozličné periódy od polovice júla do konca septembra). Cena: 550.-- CHF
Podrobnejšie informácie

Intenzívny kurz
Pre začiatočníkov. Dĺžka kurzu: 9 týždňov. Cena: 2500.-- CHF
Podrobnejšie informácie

Certifikát z francúzštiny
Je určený pre študentov s pokročilým vedomostným stupňom, ktorí absolvovali aspoň jednu sériu trojtýždňového kurzu. Oslobodzuje od prijímacej skúšky (vstupná skúška z francúzštiny) na univerzitu s výnimkou fakulty teológie, filozoficej fakulty a školy pre preklad a interpretáciu.
Podrobnejšie informácie

Povolenie na pobyt pre študenta

Permis B étudiant - študent má právo pracovať na polovičný uväzok počas semestra a na plný uväzok počas prázdnin. (univerzitný kalendár)

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!